Informació administrativa

Imprimir còpia autèntica

Disposicions normatives

Reglaments

46 publicacions
Decret de delegacions de funcions a favor de la vicepresidenta de l'OAGRTL
07/09/2015 14:01 - Registre de publicació

Decret núm. 2618 de 04/09/2015 de delegació en la vicepresidenta de l'OAGRTL Sra Maria Rosa Perelló Escoda de les funcions pròpies de la presidència de l'OAGRTL que s'especifiquen en el decret. Publicat al BOP de Lleida núm. 174 de 09/09/2015 (núm. de registre 7903).

Decret d'aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud d'accés a informació pública
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de presentació de consultes, queixes, suggeriments i propostes de millora
Decret d’aprovació del tràmit electrònic de pròrroga en la presentació de la declaració de la Plusvàlua
Decret d’aprovació del tràmit electrònic de presentació d'al·legacions i documentació
Decret d’aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud de benefici fiscal a l'IAE
03/02/2015 14:56 - Registre de publicació

Publicat al BOP de Lleida número 22/0 de 03/02/2015 - Número de registre 922

Reglament regulador de la facturació electrònica a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms
24/12/2014 12:21 - Registre de publicació

Exposició pública (fins el 20 de gener de 2015) al tauler d'anuncis de la seu electrònica de Diputació de Lleida del Reglament regulador de la facturació electrònica a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, aprovat inicialment pel Ple de la Diputació de Lleida núm. 11, de 27 de novembre de 2014.

Decret d'aprovació de la creació d'un registre administratiu auxiliar per enregistrar factures en suport paper
05/12/2014 09:18 - Registre de publicació

Publicat al BOP de Lleida número 234/0 de 05/12/2014 - Número de registre 10614

Decret d'aprovació de la creació d'un registre comptable de factures
05/12/2014 09:16 - Registre de publicació

Publicat al BOP de Lleida número 234/0 de 05/12/2014 - Número de registre 10612

Decret d’aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud d'emissió d'un certificat de no subjecció-benefici fiscal
Seu Electrònica