Informació administrativa

Imprimir còpia autèntica

Catàleg de dades i documents interoperables

 

El terme interoperabilitat es refereix a la capacitat dels sistemes d'informació i els procediments als quals aquests donen suport, de compartir dades i documents entre ells.

Aquest intercanvi, que es produeix entre administracions públiques, sempre requereix del consentiment formal del ciutadà o del propietari de les dades. La finalitat és estalviar al ciutadà l'esforç de recuperar documents d'una administració per aportar-los a una altra.

La interoperabilitat s'entén en els dos sentits, és a dir, l'OAGRTL pot actuar com a emissor de documents i dades que altres administracions públiques sol·liciten a la ciutadania, i també com a receptora de documents i dades que l'OAGRTL sol·licita als ciutadans per oferir els seus serveis i que són emesos per una altra administració pública.

En aquest apartat de la seu electrònica de l'OAGRTL s'inclou el detall tant dels documents i dades que l'OAGRTL obté de d'altres administracions, com els que aquestes obtenen de l'OAGRTL, mitjançant convenis d'interoperabilitat.

 

Dades i documents obtinguts per l'OAGRTL per vies d'interoperabilitat provinents de d'altres administracions públiques:

- Dades del padró municipal d'habitants (Administració Local)

- Títol de família nombrosa (Generalitat de Catalunya)

- Dades de la minusvalidesa (Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Assistència i Serveis Socials)

 

Dades i documents oferts per l'OAGRTL per vies d'interoperabilitat a altres administracions públiques:

De moment no se n'ofereix cap.

Seu Electrònica