Imprimir còpia autèntica

El lloc web https://seuelectronica.oagrtl.cat constitueix la seu electrònica de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (en endavant, OAGRTL), amb domicili a Rambla Ferran núm. 18 - 25007 de Lleida, amb NIF P7500015H, d’acord amb el Decret número 1618, de 30 de maig del 2012, de la Presidència de la Diputació, i en compliment del que estableix la Llei 11/2007 sobre les seus electròniques.

La seu electrònica té com a objectiu proporcionar un mecanisme als ciutadans per tal que puguin:

  • Accedir a la informació publicada per l’OAGRTL, en compliment de les funcions que té atribuïdes per la Diputació Provincial de Lleida i recollides als seus Estatuts de creació i regulació
  • Facilitar els mecanismes telemàtics de consulta necessaris per interactuar amb l’Administració pública, en els termes legals previstos amb caràcter general i en compliment de la normativa reguladora de l’accés telemàtic dels ciutadans als serveis públics (Llei 11/2007) i les normes reguladores del tractament de dades personals (Llei Orgànica 15/1999), per tal que el ciutadà accedeixi als serveis públics que proporciona l’OAGRTL de forma lliure i gratuïta.

Mitjançant aquest avís legal es regulen les condicions i normes d’ús d’aquesta seu electrònica, així com la previsió del règim de responsabilitats derivades del mal ús que el ciutadà pugui fer de la informació i directrius contingudes. L'accés i/o utilització de la seu electrònica per part del ciutadà implica la seva adhesió a totes les condicions i normes d’ús aplicables, tant les publicades en el propi entorn web com la resta de normes que regulen aquesta seu electrònica.

 

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut de l’espai web https://seuelectronica.oagrtl.cat en la seva totalitat, incloent-hi la descripció i característiques tècniques de productes, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, està protegit per les lleis nacionals i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial, i són titularitat de l’OAGRTL o d’aquells tercers que n'hagin autoritzat l’ús a l’OAGRTL.

En cap cas, l’accés a la seu electrònica implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació aplicable sobre propietat intel·lectual i industrial.

La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat per l’OAGRTL queden prohibits, excepte quan el contingut del web sigui utilitzat per als fins legítimament descrits en cada cas.

El ciutadà es compromet i està obligat, en l’accés i utilització dels continguts del web, a fer-ne un ús diligent, adequat i lícit i, en particular, resta prohibida la supressió, elusió o manipulació del copyright i altres dades identificatives, dels drets protegits en favor de l’OAGRTL i dels tercers, els drets dels quals també estiguin protegits per les normes d’aplicació en aquest sentit.

Així mateix, el ciutadà s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per remetre-hi publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones, amb independència de la seva finalitat, així com s'abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

  

Responsabilitat respecte del contingut del web

D’acord amb el que requereix l’article 10.2 de la Llei 11/2007, l’OAGRTL es responsabilitza plenament de la veracitat, integritat i actualitat de la informació publicada a la seva seu electrònica. Per fer garantía d’aquest compromís, les comunicacions telemàtiques provinents d’aquest entorn web estan autenticades amb un certificat electrònic que identifica a l’OAGRTL com a titular d’aquest lloc web.

Així mateix, es garanteix que les comunicacions establertes pels ciutadans amb l’OAGRTL a través de la seu electrónica es tractaran amb la confidencialitat requerida per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, i per la resta de normes que regulen l’activitat de les Administracions Públiques. Per garantir aquest nivel de confidencialitat, l’accés a aquests serveis i procediments pot requerir la identificació fefaent del ciutadà a través de diferents mitjans, essent en alguns casos imprescindibles l’autenticació a través d’un certificat digital reconegut dels admesos per l’OAGRTL, la llista dels quals està disponible en aquest enllaç

 

Política de protecció de dades personals / política de privacitat

Data de l'última actualització: 30/11/2021

De conformitat amb el que s'estableix a l'Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), i en l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, d'ara endavant LOPD-*GDD, es facilita als usuaris la informació següent:

  •  Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

TITULAR: 

Diputació de Lleida

CIF: 

P-2500000A

DOMICILI SOCIAL 

Carrer del Carme, 26 -  25007 Lleida

TELÈFON

973 24 92 00

CORREU ELECTRÓNIC 

diputacio@diputaciolleida.cat

DPD 

dpd@diputaciolleida.cat

  • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i quina és la base de legitimació que ho sustenta?

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin són necessàries per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular (en l'actualitat per l'interessat). Aquesta informació serà tractada de manera lleial, licita i transparent en relació amb l'interessat.

D'altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes i no seran tractades posteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

 Les dades recollides de cada interessat seran adequades i pertinents i no excessives en relació amb els fins corresponents per a cada cas, i seran actualitzades cada vegada que sigui necessari.

 El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política perquè pugui prestar el consentiment exprés, precís i indubtable per al tractament de les seves dades, d'acord amb els següents aspectes.

 Les finalitats que es duen a terme per a cadascun dels tractaments són recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascun dels procediments en què es capten les dades (formularis web, formularis en paper, panells i notes informatives).

 No obstant això, les dades de caràcter personal de l'interessat seran tractades amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per usuari, especificades al costat de l'opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular usi.

 Per regla general, de forma prèvia al tractament de les dades personals, la Diputació de Lleida obté el seu consentiment exprés i indubtable del seu titular mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d'informació.

 Tot i això, en cas que no es requereixi el consentiment de l'interessat, la base legitimadora del tractament en què s'empari la Diputació de Lleida és l'existència d'una llei o regla específica que autoritzi o exigeixi el tractament de les dades de l'interessat.

  •  Com hem obtingut les vostres dades i durant quant de temps les conservem?

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de la persona interessada. Tot i això, en determinades excepcions, les dades es poden recollir a través de tres persones, entitats o serveis diferent de l'interessat.

En aquest sentit, aquest extrem serà comunicat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingut en les diferents vies de recollida d'informació dins d'un termini raonable, una vegada obtingudes les dades, i dins d'un mes com a màxim.

La informació recollida de l'interessat serà conservada mentre sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual fossin recollides les dades personals de forma que, una vegada complerta la finalitat, les dades seran cancel·lades, la qual cosa donarà lloc al bloqueig de les dades i només es conservaran a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament durant el termini de prescripció. Complert aquest termini, es procedirà a la destrucció de la informació.

En relació amb les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la regla, es recomana consultar la política de cookies publicada en el nostre lloc web.

  • Drets de l'interessat

Us informem que com a interessat teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Diputació de Lleida deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, l'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que ens hagueu facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Les persones interessades tindran dret a oposar-se, per motius relacionats amb la seva situació particular i sense que existeixin motius legítims que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'interessat, al fet que les dades personals que el concerneixin siguin objecte de tractament basat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics o per a la satisfacció d'interessos legítims de la Diputació de Lleida, inclosa l'elaboració de perfils.

Podeu exercir els vostres drets per escrit adjuntant una còpia del vostre DNI o documentació que us identifiqui a l’adreça següent: carrer del Carme, 26, 25007, Lleida o per correu electrònic a dpd@diputaciolleida.cat.

Així mateix, us informem que, quan no hagueu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets o en la manera d'exercir-los, podreu presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control. Si voleu més informació sobre aquest dret i com exercir-lo, podeu adreçar-vos a l'AEPD: http://www.aepd.es; tel. 901 100 099 i 912 663 517; c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid; o a l’APDCAT: c/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r-1a, 08008 Barcelona; Tel. 93 552 78 00; apdcat@gencat.cat; www.apdcat.cat

 

Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines web ('links') o a la pròpia de l'OAGRTL

Els enllaços i/o vincles introduïts al web són de caràcter merament informatiu i, per tant, l'OAGRTL no garanteix la veracitat de la informació que puguin facilitar aquestes pàgines.

En relació als enllaços establerts per altres pàgines a aquest web, així com en el cas que un usuari, entitat o pàgina web pretengui establir algun tipus d’enllaç amb destí al lloc web de l'OAGRTL, haurà d’acomplir les següents condicions d’ús:

- Haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l'enllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament.

- Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

- L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia seu electrònica de l'OAGRTL i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de l'OAGRTL, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de cap manera la present seu electrònica, ni tan sols incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines de la seu electrònica.

- No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre la seu electrònica de l'OAGRTL o el seu contingut i/o finalitat.

- L’OAGRTL no serà responsable en cap sentit en relació amb els continguts de la pàgina web que ofereix l’enllaç. En concret, l’OAGRTL no es responsabilitza del fet que canvis en el contingut o estructura de la seu electrònica puguin provocar que la informació publicada a la pàgina web que ofereix l’enllaç esdevingui inútil o incoherent.

  

Responsabilitat i especificitats tècniques.

L'OAGRTL deixa constància dels següents elements a tenir presents en relació a les eines tècniques utilitzades per a l’accés i utilització de la seu electrònica:

- La seu electrònica disposa de mesures tecnològiques específiques per garantir un alt nivell de disponibilitat i continuïtat en el servei. Tot i això, l’OAGRTL no pot garantir la permanent disponibilitat de la seu electrònica, atès especialment que en l’accés telemàtic a la seu poden intervenir també elements de telecomunicació que no estiguin sota el control de l’organisme.

- L’OAGRTL no es considera responsable dels possibles danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest web.

- Respecte a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions i condicions establertes en aquest espai en relació amb l’ús de la seu electrònica titularitat de l'OAGRTL.

 

L'OAGRTL té dret a modificar els termes i condicions previstos en aquesta seu electrònica de forma unilateral, totalment o parcialment, entre altres, com a conseqüència de canvis legislatius i/o jurisprudencials, en relació amb el seu contingut. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troba aquest Avís Legal.

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers