Información administrativa

Imprimir copia auténtica

Disposiciones normativas

Reglamentos

46 publicaciones
Decret de regulació de l'actuació administrativa automatitzada a l'OAGRTL
Política de signatura electrònica
22/05/2019 18:49 - Registro de publicación

Decret 4625/2018, de 29 d'octubre, de Política de signatura electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus organismes dependents.

Decret d'aprovació del tràmit electrònic de comunicació de dades per a les notificacions i comunicacions enviades des de l'OAGRTL (electròniques o en paper)
Decret de regulació dels mecanismes de comunicació i notificació electrònica en els procediments administratius que es tramiten a l'OAGRTL
22/01/2018 18:05 - Registro de publicación

Decret núm. 3910 de 30 de novembre de 2017 de regulació dels mecanismes de comunicació i notificació electrònica en els procediments administratius que es tramiten a l'OAGRTL.

Decret d'aprovació del tràmit electrònic d'emissió d'autoliquidació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud de devolució d'ingressos per prorrateig de trimestres de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud de devolució d'ingressos per prorrateig de trimestres de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud de concessió de bonificació a l'IIVTNU en transmissions lucratives per causa de mort
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud de concessió de benefici fiscal a l'IIVTNU
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud de concessió de benefici fiscal a l'IBI
Sede Electrónica