Informació administrativa

Imprimir còpia autèntica

Normativa tributària

Principals normes de caràcter tributari relacionades amb els tributs locals que gestiona l'OAGRTL:

Consulta de legislació

  • Llei general tributària i reglaments de desenvolupament:

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.

Reial Decret 2063/2004, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general del règim sancionador tributari.

Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei General Tributària en matèria de revisió en via administrativa.

Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.

  • Normativa reguladora dels tributs locals:

RDL 2/2004, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

RDL 1175/1990, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques 

  • Normativa reguladora del Cadastre:

RDL 1/2004, text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari

RD 417/2006, desenvolupament del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari

Més normativa cadastral

  • Normativa de l'OAGRTL i de la Diputació de Lleida

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels Ingressos de dret públic locals i d'altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l'OAGRTL de la Diputació de Lleida

Ordenança sobre el recàrrec provincial sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Ordenança fiscal núm. 4 Taxa pel servei de recaptació


Seu Electrònica