Informació administrativa

Imprimir còpia autèntica

Informació sobre l’OAGRTL

Funcions i òrgans de govern

Organització

Principals funcions dels diferents departaments de l'OAGRTL

Departament de Gestió

Departament de Recaptació

Departament d'Inspecció

Atenció al contribuent

 

Funcions i òrgans de govern 

L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (a partir d’ara, OAGRTL) és un organisme autònom local, de caràcter administratiu, que depèn de la Diputació de Lleida i que té encomanades, per delegació dels ajuntaments i altres ens locals de la província de Lleida, les tasques de gestió, recaptació i inspecció tributària de diferents tributs i ingressos de dret públic local.

L’OAGRTL rep delegacions de funcions tributàries de:

- els ajuntaments
- el Consell Comarcal de la Segarra (taxa d’escombraries)
- el Consell Comarcal del Pallars Jussà (executiva taxa d'escombraries)
- el Consell Comarcal del Pallars Sobirà (executiva taxa d'escombraries)
- el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça (executiva taxa escombraries)
- el Conselh Generau d'Aran 
- Mancomunitat de l’Alt Urgell Meridional (taxa d’escombraries)
- Mancomunitat de Regants d’Aramunt
- Comunitat de Regants del Segrià Sud
- Comunitat de Regants del Canal de Pinyana
- Cambra de Comerç de Lleida (quotes camerals)
- altres ens

D’acord amb els Estatuts de l’OAGRTL, els seus òrgans de govern són:

-El Consell d’Administració
-El President del Consell d’Administració (que és el President de la Diputació de Lleida)
-El Vicepresident
-El Director

El Consell d’Administració està compost per:

-President/a
-Vicepresident/a
- Representants de la Corporació
- Representants dels municipis
- Representants dels Consells Comarcals
-El Director (amb veu i sense dret a vot)
-El Secretari, l’Interventor i el Tresorer de l’OAGRTL (amb veu i sense dret a vot)
-Poden assistir, en qualitat d’assessors, altres funcionaris d’habilitació nacional, caps d’oficina o tècnics, quan se’ls requereixi.

Organització 

A nivell territorial, l’OAGRTL s’estructura en uns Serveis Centrals, que es troben situats a la Rambla de Ferran 18 de la ciutat de Lleida, i deu oficines territorials que es troben distribuïdes per la província de Lleida: Oficina del Segrià (Lleida), Oficina de les Borges Blanques, Oficina de Mollerussa, Oficina de Tàrrega, Oficina de Balaguer, Oficina de Cervera, Oficina de Solsona, Oficina de la Seu d’Urgell, Oficina de Tremp i Oficina de Vielha. Un cop a la setmana hi ha delegacions al Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Cerdanya, que depenen de les oficines de Tremp, Vielha i la Seu d’Urgell, respectivament.

Vegeu la xarxa d'oficines.

Els Serveis Centrals engloben la direcció i administració general, els departaments de Gestió, Inspecció i Recaptació, a més a més d’una oficina d’atenció al ciutadà. Les oficines territorials tenen encomanades tasques de recaptació executiva i d’atenció al ciutadà.

Principals funcions dels diferents departaments de l’OAGRTL: 

Departament de Gestió:  

Les principals funcions del departament de Gestió Tributària són:

- La confecció i manteniment i millora dels padrons de rebuts dels impostos de venciment periòdic i notificació col·lectiva (Impost sobre Béns Immobles —IBI—, Impost sobre Activitats Econòmiques —IAE—, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica —IVTM—).
- Liquidar i gestionar l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua).
- Emissió i notificació de les liquidacions d’ingrés directe.
- Manteniment dels tipus impositius dels impostos delegats que han estat aprovats pels diferents ajuntaments per a cada exercici impositiu.
- Atorgament o desestimació de les bonificacions i exempcions establertes legalment i a les ordenances fiscals municipals.
- Resolució dels recursos presentats contra actes de gestió tributària.
- Confecció i manteniment dels fitxers de contribuents de l’OAGRTL.
- Gestió cadastral: a partir del conveni signat el 8 de març de 2005 amb la Direcció General del Cadastre, l’OAGRTL (a través del departament de Gestió) dóna d’alta al Cadastre les alteracions físiques i econòmiques dels béns immobles urbans.
- Confeccionar els expedients per a la compensació als ajuntaments i a la Diputació de la bonificació a la quota de l’IAE de les cooperatives i la compensació de les bonificacions a l’IBI de les autopistes de peatge i dels centres docents concertats.

Departament de Recaptació:  

El departament de Recaptació es compon dels Serveis Centrals, l’Oficina Central i de les diferents oficines territorials distribuïdes per la província de Lleida, per una millor gestió i atenció al contribuent.

La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives conduents al cobrament dels deutes tributaris, que es pot realitzar en període voluntari o executiu a través del procediment administratiu de constrenyiment.

Les principals funcionsdel departament de Recaptació són les següents:

- La gestió del cobrament (en període voluntari i executiu) de:
- Els padrons de rebuts i les liquidacions d’ingrés directe que han estat aprovats pel mateix OAGRTL (en delegació de funcions dels ajuntaments i altres ens públics).
- Els padrons de rebuts i les liquidacions d’ingrés que han estat aprovats per altres ens públics i dels quals només s’ha delegat la recaptació (en voluntària i/o executiva).
- L’emissió i notificació de la Providència de Constrenyiment de les liquidacions tributàries per a l’inici del procediment executiu.
- L’emissió i notificació de les diligències d’embargament de comptes corrents, sous, salaris i pensions, béns mobles i immobles..., així com la pràctica de l’embargament en cas de béns embargables.
- La tramitació i declaració de la insolvència del deutor, derivacions de responsabilitat solidàries i subsidiàries, successors, alienació dels béns embargables, etc.
- Vigilar la possible solvència sobrevinguda dels obligats al pagament declarats fallits; rehabilitar i continuar amb el procediment de recaptació.
- La recaptació dels deutes d’administracions públiques.
- Declarar, en el seu cas, la prescripció del deute.
- El seguiment dels procediments concursals en cas de concurrència amb el procediment de constrenyiment.
- El seguiment dels procediments amb terceries de domini i millor dret.
- La tramitació i resolució de les reclamacions presentades sobre el procediment de recaptació, així com el control d’execució i seguiment en cas de reclamació econòmica o contenciosa administrativa.
- La tramitació i resolució de les sol·licituds de suspensió del procediment de recaptació.
- La tramitació i resolució de les sol·licituds d’ajornaments/fraccionaments de deutes.
- La tramitació de les devolucions d’ingressos aprovades pels diferents departaments, fruit del procediment de gestió i recaptació.
- La tramitació d’ofici de les devolucions per ingressos en excés.
- La confecció de certificats sobre l’estat dels deutes.
- La comptabilitat amb els ajuntaments que han delegat la recaptació dels Tributs Locals en l’OAGRTL.

Departament d'Inspecció:  

L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals desenvolupa, mitjançant el Servei d’Inspecció Tributària, les tasques de comprovació i investigació del grau de compliment de les obligacions fiscals en relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

L'àmbit d’actuació s'estèn a 226 municipis, d’un total de 231 que pertanyen a la demarcació de la Diputació de Lleida, en règim de delegació per quotes municipals, abastant tots els municipis de la província excepte Albatàrrec, Artesa de Lleida, Lleida, Palau d’Anglesola i Vila-sana.

Això representa una delegació de l’impost del 97,84% del total de municipis, i del 68,09% quant a la població de la província. Aquesta diferència de percentatge respon a una concentració de la població a la ciutat de Lleida i rodalies, on hi ha la major part de l’activitat econòmica de la província, quedant la resta del territori provincial, amb alguna excepció, amb un gran nombre de municipis, poca població i certa activitat econòmica, que és el que, en definitiva, grava l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

En aquest conjunt, coexisteixen majoritàriament municipis predominantment agrícoles i ramaders, amb un cens d’activitats subjectes a l’Impost d’Activitats Econòmiques molt limitat, amb d’altres que, a més, posseeixen certa activitat industrial.

Atenció al contribuent:  

Les tasques d’atenció al ciutadà es presten tant als Serveis Centrals com a les diferents oficines territorials, a través de la Unitat d’Atenció al Contribuent. Entre d’altres funcions, aquesta Unitat s’encarrega de:

- Donar informació de caràcter general al ciutadà (períodes de cobrança, documentació a aportar per demanar un benefici fiscal, etc.).
- Atendre les consultes específiques sobre l’estat de tramitació d’un expedient, sobre la situació tributària d’un contribuent, etc.
- Tramitar les peticions com ara les domiciliacions bancàries de rebuts, el canvi en l’adreça de notificació, etc.
- Emetre documents cobratoris per tal de poder efectuar el pagament de deutes.
- Emetre justificants com a comprovant que un deute està pagat.
- Emetre certificats cadastrals (Punt d’Informació Cadastral) per delegació del Cadastre.
- Assistència al contribuent a l’hora de presentar qualsevol sol·licitud, petició o recurs contra actes d’aplicació dels tributs de l’OAGRTL: informant sobre la documentació a adjuntar, iniciant la tramitació del corresponent expedient, registrant l’entrada de la petició, etc.
Un cop la Unitat d’Atenció al Contribuent ha iniciat la tramitació del corresponent expedient, la petició o recurs es trasllada al departament de l’OAGRTL responsable de la seva resolució.

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers