Informació de la Seu

Imprimir còpia autèntica

Data i hora oficials

L'article 31.2 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del procediment administratiu comú, assenyala que els registres electrònics es regiran, a l'efecte de còmput dels terminis, per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de disposar de les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i haurà de figurar visible.

En compliment d'aquestes disposicions, s'ofereix la data i l'hora oficial de la Seu Electrònica de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida a la part superior esquerra.

Aquesta hora oficial, seguint allò indicat a l'article 15.2 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, és obtinguda directament del Real Instituto y Observatorio de la Armada Española de conformitat amb el que preveu sobre l'hora legal el Reial Decret 1308/1992, de 23 d'octubre, pel qual es declara el Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada Española com a laboratori dipositari del patró nacional de temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Metrologia.   

També pot consultar-se el dia i hora oficial accedint a:

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/06_Hora--01_QueHoraEs.

 

Seu Electrònica