Informació de la Seu

Imprimir còpia autèntica

Certificats digitals emprats i admesos a la Seu electrònica

Certificats digitals emprats:

En aquesta Seu Electrònica s'utilitzen certificats emesos per l'Agència Catalana de Certificació, amb les següents finalitats:

 

Certificats admesos:

Els ciutadans que es relacionin a través de mitjans telemàtics amb l'OAGRTL podran utilitzar, en qualsevol cas, els sistemes de firma electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat (DNIe). Trobareu tota la informació relacionada amb aquest dispositiu a http://www.dnielectronico.es/.

Així mateix, segons disposa la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, la Diputació de Lleida queda obligada a l’acceptació de tots els certificats electrònics emesos per prestadors de serveis de certificació de signatura electrònica establerts a Espanya i que formin part de la llista de confiança publicada pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme segons es publica a la seva Seu electrònica en aquest enllaç (https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/). No obstant això, donat que la Diputació de Lleida empra els sistemes de validació de certificats digitals ofert pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, els certificats digitals admesos en aquesta Seu electrònica queden limitats en conseqüència i poden consultar-se al següent enllaç: http://www.catcert.cat/web/cat/4_2_entitats_certificacio.jsp

Els particulars que no disposin de cap d'aquests certificats poden demanar gratuïtament el certificat digital idCAT emès per l'Agència Catalana de Certificació. A través del següent enllaç es pot realitzar la sol·licitud d'aquest certificat, el qual es podrà recollir a l'Entitat de Registre més avinent, d'entre les opcions disponibles: http://www.idcat.cat

 

Seu Electrònica