Informació de la Seu

Imprimir còpia autèntica

Relació dels segells electrònics d’actuació administrativa automatitzada

L'actuació administrativa automatitzada consisteix en la producció d'actes administratius (de tràmit o resolutoris) mitjançant un sistema d'informació adequadament programat sense necessitat d'intervenció d'una persona física. 

L'article 40.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el requeriment de publicar a través de mitjans electrònics les característiques dels segells electrònics emprats per cada administrativa pública, així com la seva verificació.

Per a donar-hi compliment, l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida inclou a continuació les característiques del certificat digital de segell d'òrgan que utilitza per a l'actuació administrativa automatitzada sota la seva competència:

 • Número de sèrie del certificat: ‎1e 91 6c 84 f8 af ed d5 52 41 50 db a8 e1 00 ce

 • Emet el certificat: 

  • CN = EC-AL

  • OU = Administracions Locals de Catalunya

  • OU = Vegeu https://www.catcert.net/verCIC-2 (c)03

  • OU = Serveis Publics de Certificacio ECV-2

  • L = Passatge de la Concepcio 11 08008 Barcelona

  • O = Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I)

  • C = ES

 • Identificació del segell: 

  • SERIALNUMBER = P7500015H

  • CN = Tràmits telemàtics OAGRTL

  • OU = Vegeu https://www.catcert.cat/verCDA-1Segell (c)08

  • OU = Serveis Públics de Certificació CDA-1 Segell de nivell mig

  • O = Organisme Autònom de Gestió i Recaptació

  • C = ES

 • Inici i final del període de validesa del certificat: dimarts, 24 de setembre del 2013 10:43:42 - dissabte, 24 de setembre del 2016 10:43:42

 • Límits d'us del certificat: signatura digital, sense repudi, xifrat de clau i xifrat de dades.

 • Empremta digital del certificat: ‎76 88 25 de 4b 20 ee 61 c3 b5 9c 83 27 5d 97 f4 d6 2b 0d f8

Podeu validar els documents electrònics emesos de forma automatitzada per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida i signats electrònicament amb aquest certificat digital de segell d'òrgan emprant el servei VALIDADOR del Consorci AOC a través del següent enllaç:

https://www.eacat.cat/web/guest/signatura

Seu Electrònica