Informació de la Seu

Imprimir còpia autèntica

Protecció de dades

 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu per correu a través dels diferents formularis (i documentació adjunta) o a través del web, seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer automatitzat que és responsabilitat de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), amb la finalitat de poder gestionar la sol·licitud/petició presentada, així com per a l'aplicació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

La persona interessada podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a l'OAGRTL Rambla Ferran 18 - 25007 Lleida, indicant clarament nom, cognoms i adreça, i adjuntant-hi una fotocòpia del document nacional d'identitat.

Models de sol·licitud d'exercici dels diferents drets previstos a la LOPD:

 - dret d'accés

- dret de rectificació

- dret de cancel·lació

- dret d'oposició

Per a més informació, pot consultar l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 

Seu Electrònica