Tràmits

Imprimir còpia autèntica
Modificació de l'adreça de notificacions
05/06/2012 13:17 - Registre de publicació

 

DESCRIPCIÓ:


Aquest tràmit permet comunicar qualsevol canvi en la vostra adreça, de manera que l’OAGRTL tingui l’adreça sempre actualitzada a efectes de qualsevol notificació, comunicació, avís de pagament, etc.
També serveix per corregir els errors ortogràfics en el nom que hagueu detectat en les comunicacions que heu rebut des de l’OAGRTL.

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Per correu postal:
Enviant la sol•licitud i la documentació corresponent a qualsevol de les oficines de l'OAGRTL. 

Presencialment: 
Per compareixença a les dependències d’atenció al contribuent de qualsevol de les oficines de l’OAGRTL, aportant la documentació necessària.
Consultar la xarxa d'oficines.

Per internet:   

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL. Accedir al tràmit.  

Requisits: cal que l'interessat s'identifiqui amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

 

CARACTERÍSTIQUES:


Qui ho pot sol·licitar:

L'interessat o persona autoritzada. 

 

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment.  

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

Si l’interessat és una persona física:

- Fotocòpia del DNI

Si l’interessat és una persona jurídica:

- Fotocòpia del CIF
- Documentació que acrediti la representació

 

Normativa:

Article 48 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que regula el domicili fiscal.
Article 54 de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Locals i d’altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l’OAGRTL de la Diputació de Lleida. 

 

Formulari/s:

Adjunt trobareu els models de formularis per fer aquest tràmit presencialment o per correu.   

Seu Electrònica