Trámites

Imprimir copia auténtica
Declaració Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)
31/05/2012 15:41 - Registro de publicación

 

DESCRIPCIÓ:


Quan hi ha una transmissió de la propietat per qualsevol títol (per exemple: compravenda, donació, acceptació d’una herència) o bé la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini (per exemple: usdefruit) sobre un terreny de naturalesa urbana, es merita l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), conegut com a Plusvàlua.

Aquest impost municipal és de caràcter potestatiu, o sigui, és cada ajuntament qui decideix si és d’imposició en el municipi i n’aprova la regulació mitjançant una ordenança fiscal. Per tant, cal presentar la declaració del fet imposable sempre que aquest impost estigui aprovat i regulat al municipi on es troba ubicat el bé immoble urbà objecte de transmissió.

Podeu consultar si el vostre ajuntament ha delegat la gestió d’aquest impost a l’OAGRTL en l’apartat El teu municipi del web de l'OAGRTL.

En l’apartat Informació tributària trobareu més informació sobre aquest impost.

La presentació de la declaració no implica l'acceptació o el reconeixement de l'obligació tributària que se'n pugui derivar. 

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Per correu postal:

Enviant la declaració de la plusvàlua, juntament amb tota la documentació, als Serveis Centrals de l'OAGRTL, Departament de Plusvàlues, Rambla Ferran, 18 - 25007 Lleida.

Presencialment:

Per compareixença a les dependències d'atenció al contribuent de qualsevol de les oficines de l'OAGRTL, aportant tota la documentació necessària.

Consulteu la xarxa d'oficines.

Per internet:

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL.

Presentació de la declaració: Accedir al tràmit.

Sol·licitud de pròrroga per la presentació de la declaració (en cas de transmissions per causa de mort): Accedir al tràmit.

Requisits: cal identificar-se amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

 

CARACTERÍSTIQUES:


Qui ho ha de presentar:

Ha de presentar la declaració el subjecte passiu de l’impost, que és:

a) En les transmissions a títol lucratiu, ha de presentar la declaració de l’impost la persona que adquireixi el terreny o favor de qui es constitueixi o transmeti un dret real (per exemple: qui rep una donació, l’hereu, qui rep l’usdefruit, etc).

b) En les transmissions a títol onerós, ha de presentar la declaració la persona que transmet el terreny o que transmet o constitueix el dret real (per exemple: el venedor en una compravenda, el que permuta una finca, etc). Si l’obligat tributari és una persona física no resident a Espanya, la llei preveu que, en aquest cas, l’obligat a presentar la declaració és qui adquireixi el terreny o a favor de qui es constitueixi o transmeti el dret real (per exemple: quan qui ven un immoble urbà és un no resident a Espanya, l’obligat a presentar i pagar l’impost és el comprador).

 

Quan s'ha de presentar:

El termini per presentar la declaració és:

a) Les transmissions que es facin per actes entre vius, 30 dies hàbils des de la data de la transmissió (per exemple, la data de l’escriptura de compravenda).

b) En cas d’actes per causa de mort, el termini és de 6 mesos a comptar des de la data de la transmissió (data de la defunció). Aquest termini és ampliable a 1 any a petició del subjecte passiu dins del termini dels 6 mesos següents a la data de defunció. En cas de sol·licitar la pròrroga en la presentació de la declaració (dins dels 6 mesoss següents a la defunció), cal adjuntar còpia del certificat de defunció del causant, del DNI del/s hereu/s i referències cadastrals dels immobles).

Si la declaració es presenta fora de termini, l’OAGRTL aplica un recàrrec per declaració extemporània que pot arribar al 15% més interessos de demora. Aquest recàrrec i, en el seu cas, interessos, estan regulats a l'article 27 de la Llei 58/2003, general tributària.  

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la declaració:

En cas d’actes entre vius:

- Còpia de l’escriptura de transmissió de la propietat o de la constitució/transmissió d’un dret real de gaudi que constitueix el fet imposable de l’impost (exemples: còpia de l’escriptura de compravenda, de donació, etc.).

Si l’escriptura de transmissió és una donació i es demana el càlcul real o més beneficiós, cal adjuntar també còpia de l’Impost sobre successions i donacions.

- Còpia de l’escriptura de transmissió anterior. 

En cas que l’escriptura de la transmissió anterior sigui una herència o donació i es demana el càlcul real o més beneficiós, cal aportar també una còpia de l'Impost de successions i donacions.

 

En cas d’actes per causa de mort:

- Còpia de l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència.

- Còpia de l'Impost de successions i donacions (si es sol·licita el càlcul real o el més beneficiós).

- Còpia del DNI de l’usufructuari, si és el cas.

- Còpia de l’escriptura de transmissió anterior. 

En cas que l’escriptura de la transmissió anterior sigui una herència o donació i es demana el càlcul real o més beneficiós, cal aportar també una còpia de l'Impost de successions i donacions.

- En cas sol·licitar bonificació en transmissions per causa de mort, cal persentar la documentació que acrediti que es compleixen els requisits (en funció de cada Ajuntament). Consulteu aquí.

 

Normativa:

Articles 104 a 110 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladorade les Hisendes Locals.

Ordenança fiscal municipal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Local i d'altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l'OAGRTL de la Diputació de Lleida.    

 

Formulari/s:

Adjunt trobareu els models de formularis per fer aquest tràmit presencialment o per correu.   

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros