Tràmits

Imprimir còpia autèntica
Declaració Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)
31/05/2012 15:41 - Registre de publicació

 

DESCRIPCIÓ:


Quan hi ha una transmissió de la propietat per qualsevol títol (per exemple: compravenda, donació, acceptació d’una herència) o bé la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini (per exemple: usdefruit) sobre un terreny de naturalesa urbana, es merita l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), conegut com a Plusvàlua.

Aquest impost municipal és de caràcter potestatiu, o sigui, és cada ajuntament qui decideix si és d’imposició en el municipi i n’aprova la regulació mitjançant una ordenança fiscal. Per tant, cal presentar la declaració del fet imposable sempre que aquest impost estigui aprovat i regulat al municipi on es troba ubicat el bé immoble urbà objecte de transmissió.

Podeu consultar si el vostre ajuntament ha delegat la gestió d’aquest impost a l’OAGRTL en l’apartat El teu municipi del web de l'OAGRTL.

En l’apartat Informació tributària trobareu més informació sobre aquest impost.

La presentació de la declaració no implica l'acceptació o el reconeixement de l'obligació tributària que se'n pugui derivar. 

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Per correu postal:

Enviant la declaració de la plusvàlua, juntament amb tota la documentació, als Serveis Centrals de l'OAGRTL, Departament de Plusvàlues, Rambla Ferran, 18 - 25007 Lleida.

Presencialment:

Per compareixença a les dependències d'atenció al contribuent de qualsevol de les oficines de l'OAGRTL, aportant tota la documentació necessària.

Consulteu la xarxa d'oficines.

Per internet:

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL.

Presentació de la declaració: Accedir al tràmit.

Sol·licitud de pròrroga per la presentació de la declaració (en cas de transmissions per causa de mort): Accedir al tràmit.

Requisits: cal identificar-se amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

 

CARACTERÍSTIQUES:


Qui ho ha de presentar:

Ha de presentar la declaració el subjecte passiu de l’impost, que és:

a) En les transmissions a títol lucratiu, ha de presentar la declaració de l’impost la persona que adquireixi el terreny o favor de qui es constitueixi o transmeti un dret real (per exemple: qui rep una donació, l’hereu, qui rep l’usdefruit, etc).

b) En les transmissions a títol onerós, ha de presentar la declaració la persona que transmet el terreny o que transmet o constitueix el dret real (per exemple: el venedor en una compravenda, el que permuta una finca, etc). Si l’obligat tributari és una persona física no resident a Espanya, la llei preveu que, en aquest cas, l’obligat a presentar la declaració és qui adquireixi el terreny o a favor de qui es constitueixi o transmeti el dret real (per exemple: quan qui ven un immoble urbà és un no resident a Espanya, l’obligat a presentar i pagar l’impost és el comprador).

 

Quan s'ha de presentar:

El termini per presentar la declaració és:

a) Les transmissions que es facin per actes entre vius, 30 dies hàbils des de la data de la transmissió (per exemple, la data de l’escriptura de compravenda).

b) En cas d’actes per causa de mort, el termini és de 6 mesos (ampliable a 1 any a petició del subjecte passiu) a comptar des de la data de la transmissió (data de la defunció). En cas de sol·licitar la pròrroga en la presentació de la declaració, s'ha de demanar durant els 6 mesos següents a la data de defunció, adjuntant còpia del certificat de defunció.

Si la declaració es presenta fora de termini, l’OAGRTL aplica un recàrrec per declaració extemporània que pot arribar al 20% més interessos de demora. Aquest recàrrec i, en el seu cas, interessos, estan regulats a l'article 27 de la Llei 58/2003, general tributària.  

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la declaració:

En cas d’actes entre vius:

- Fotocòpia simple de l’escriptura de transmissió de la propietat o de la constitució/transmissió d’un dret real de gaudi (exemples: còpia de l’escriptura de compravenda, de donació, etc.) que constitueix el fet imposable de l’impost.

- Fotocòpia de l’escriptura de transmissió anterior (si no consta en l’escriptura a dalt indicada la data d’adquisició de la finca).

- Fotocòpia del rebut de l’IBI- Urbana.

En cas d’actes per causa de mort:

- Fotocòpia de l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència.

- Fotocòpia del DNI de l’usufructuari, si és el cas.

- Fotocòpia de l’escriptura de transmissió anterior (si no consta en l’escriptura a dalt indicada la data d’adquisició de la finca).

- Fotocòpia del rebut de l’IBI- Urbana.

 

Normativa:

Articles 104 a 110 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladorade les Hisendes Locals.

Ordenança fiscal municipal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Local i d'altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l'OAGRTL de la Diputació de Lleida.    

 

Formulari/s:

Adjunt trobareu els models de formularis per fer aquest tràmit presencialment o per correu.   

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers