Tràmits

Imprimir còpia autèntica
Sol·licitud d'ajornament o fraccionament de pagament
31/05/2012 15:34 - Registre de publicació

 

DESCRIPCIÓ:


Ajornament:

Suposa la concessió al contribuent d'un nou termini per fer el pagament dels seus deutes quan la seva situació economicofinancera li impossibiliti, transitòriament, efectuar el pagament en el termini inicialment establert. 

Fraccionament:

Suposa la concessió al contribuent de diversos terminis per fer el pagament dels seus deutes quan la seva situació economicofinancera li impossibiliti, transitòriament, efectuar el pagament en el termini inicialment establert.  

 

Terminis del fraccionament o ajornament:

Com a norma general, no es concedeixen ajornaments o fraccionaments de deutes d'import inferior a 100 euros.

Taula de terminis:

- Per deutes de 100 a 600€:  6 mesos 

- Per deutes de 601 a 3000€:  6 o 12 mesos

- Per deutes de 3001 a 6000€:  6, 12 o 18 mesos

- Per deutes de més de 6000€:  6, 12, 18 o 24 mesos

 

Cal aportar una garantia dels deutes que es volen ajornar o fraccionar. La garantia més habitual és l'aval bancari. Es pot dispensar l'aportació de garantia en casos de veritable necessitat o bé en cas d'ajornaments o fraccionaments de deutes d'import inferior a 3.000€ (30.000€ per deutes de l'Agència Tributària de Catalunya).

En tot ajornament o fraccionament de deutes es meriten els interessos de demora des de la data de fi de pagament en voluntària del deute. Les sol·licituds garantides mitjançant aval bancari, meriten l'interès legal en lloc de l'interès de demora. Veure tipus d'interès.

La concessió de l'ajornament o fraccionament suposa la suspensió del procediment de recaptació.

En cas de deutes que ja es troben en període executiu, la mera presentació de la sol·licitud de fraccionament o ajornament, no suspèn el procediment de recaptació.

No es pot demanar un ajornament o fraccionament sobre un deute del qual ja s’havia concedit anteriorment un ajornament o fraccionament i s’havia cancel·lat per impagament. 

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Per correu postal:

Enviant la sol·licitud i la documentació corresponent a qualsevol punt d'atenció al contribuent de l'OAGRTL.

Presencialment:

Per compareixença a les dependències d'atenció al contribuent de qualsevol de les oficines de l'OAGRTL, aportant tota la documentació necessària. Consulteu la xarxa d'oficines. 

Per internet:

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL. Accedir al tràmit.   

Requisits: cal que el titular dels deutes s'identifiqui amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

  

CARACTERÍSTIQUES:  


 Qui ho pot sol·licitar:

L'interessat o el seu representant. 

 

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment (sempre abans de la notificació de l'acord d'alienació dels béns embargats). 

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud: 

1. Fotocòpia del DNI de l’interessat.

2. Si el sol•licitant no és el subjecte passiu, documentació que acrediti la representació per la qual actua.

3. Fotocòpia o document que identifiqui el/s deute/s que es vol ajornar o fraccionar.

4. Documentació referent a les garanties:

a) En cas de deutes en voluntària o expedients d’executiva, en ambdós casos, d’import superior a 3.000€ de principal (30.000€ en cas de deutes de l'Agència Tributària de Catalunya): com a norma general, s’ha d’aportar aval bancari a favor de l’OAGRTL, degudament formalitzat per fedatari públic (notari o corredor de comerç).

L’aval bancari ha de complir uns requisits:

-Import: la garantia ha de cobrir l’import principal, més els interessos de demora/legals que generi el fraccionament o ajornament, més un 25% de la suma d’ambdues partides.

-Termini: l’aval haurà d’excedir en 6 mesos, com a mínim, dels terminis concedits en l’ajornament o fraccionament.

-Si en el moment de presentar la sol·licitud no es pot adjuntar l’aval, s’ha d’aportar compromís d’aval solidari de l’entitat de crèdit.

b) En cas de deutes en voluntària i expedients d’executiva, en ambdós casos, d’import igual o inferior a 3.000€ de principal (30.000€ en cas de deutes de l'Agència Tributària de Catalunya): no és necessària l’aportació de garantia (aval), excepte en el cas que s’hagi embargat favorablement qualsevol bé, que caldrà aportar garantia.

 

Termini de resolució:

El termini per resoldre la sol·licitud és de 6 mesos des de la data de la seva presentació.

Un cop transcorregut aquest termini sense haver rebut la resolució, s'ha d'entendre la sol·licitud per desestimada (silenci administratiu negatiu), sens perjudici de la possibilitat que l'OAGRTL resolgui expressament la sol·licitud amb posterioritat.

  

Recursos:

Contra la resolució de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament pot interposar-se recurs de reposició davant el President de l'OAGRTL en el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la recepció de la notificació de la resolució.  

 

Normativa:

Articles 65 i 82 de la Llei General Tributària(Llei 58/2003, de 17 de desembre)

Articles 44 a 54 del Reglament General de Recaptació (RD 939/2005, de 29 de juliol)

Articles 65 a 70 de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Locals i d'altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada a l'OAGRTL de la Diputació de Lleida.

 

Formulari/s:

Adjunt trobareu els models de formularis per fer aquest tràmit presencialment o per correu.   

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers