Tràmits

Imprimir còpia autèntica
Impost sobre Béns Immobles: bonificació per a famílies nombroses
31/05/2012 15:21 - Registre de publicació

 

DESCRIPCIÓ:


Es pot sol·licitar la concessió d'una bonificació (de fins un màxim del 90%) de la quota íntegra del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Urbana en cas immobles de contribuents que tinguin la condició de titulars de família nombrosa. 

Aquesta bonificació és de caràcter potestatiu (no obligatòria) per part dels Ajuntaments, que han d'aprovar i regular mitjançant la seva ordenança fiscal les característiques dels immobles a què afecti la bonificació, la durada, la quantia anual i la resta d'aspectes substantius i formals de la bonificació. Per tant, aquesta bonificació no s'aplica a tots els ajuntaments (sinó només als que l'hagin aprovada) i, en cas d'haver-la aprovat, la regulació i condicions poden variar d'un ajuntament a un altre.  

Consulteu si el vostre municipi té delegada la gestió tributària de l'IBI a l'OAGRTL fent clic aquí. En cas que estigui delegada la gestió de l'IBI a l'OAGRTL, podeu consultar si aquest Ajuntament té aprovada la bonificació i, en el seu cas, les condicions, enviant una consulta a l'OAGRTL.

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Per correu postal: 

Enviant la sol•licitud de concessió de benefici fiscal a l’IBI, juntament amb tota la documentació, a qualsevol de les oficines de l’OAGRTL 

Presencialment:  

Per compareixença a les dependències d’atenció al contribuent de qualsevol de les oficines de l’OAGRTL, aportant tota la documentació necessària.

Consulteu la xarxa d'oficines.

Per internet:

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL. Accedir al tràmit.

Requisits: cal que el titular del rebut de l'IBI s'identifiqui amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

 

CARACTERÍSTIQUES:


 

Qui ho pot sol·licitar:

L’interessat, sempre que es compleixin els requisits que s'especifiquin en l'ordenança fiscal de l'Ajuntament.

En termes generals, els requisits solen ser:

- El subjecte passiu del rebut de l'IBI ha de tenir la condició de titular de família nombrosa.

- L'immoble al qual fa referència el rebut de l'IBI ha de constituir la vivenda habitual de la família nombrosa. 

- En alguns municipis, s'estableixen altres condicions com, per exemple, que el valor cadastral de la vivenda no superi un determinat límit, en funció de la renda anual de la família, en funció del nombre de fills, etc.

Aquesta exempció és de caràcter pregat, per tant, l’interessat l’ha de sol•licitar a l’OAGRTL. S'han de complir tots els requisits a 1 de gener (data de meritació de l'impost).

 

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment. Ara bé, les sol·licituds presentades amb posterioritat a l'1 de gener tindran efectes per l'any següent al de la seva presentació, excepte que la presentació es faci mentre el rebut o liquidació no sigui ferma en via administrativa que, en aquest cas, es concedirà la bonificació si a l'1 de gener ja concorrien tots els requisits.     

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

Depèn de les condicions que s'hagin establert per l'Ajuntament a la seva ordenança fiscal reguladora. 

En general, són:

1. Fotocòpia del DNI de l’interessat 

2. Documentació acreditativa de tenir la condició de família nombrosa, ja sigui mitjançant certificat emès per la Generalitat o còpia del carnet que acredita aquesta condició. No cal aportar aquesta documentació si s'autoritza a què l'OAGRTL l'obtingui per mitjans electrònics.

3. Certificat d'empadronament emès per l'Ajuntament . No cal aportar aquesta documentació si s'autoritza a què l'OAGRTL l'obtingui per mitjans electrònics.

4. Fotocòpia del rebut de l'IBI o indicació de la referència cadastral de l'immoble sobre el qual es vol gaudir de bonificació.

5. En algunes ordenances fiscals municipals es demana l'aportació d'una fotocòpia de les declaracions de l'IRPF, etc.

 

Termini de resolució:

El termini per resoldre és de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Un cop transcorregut aquest termini sense haver rebut la resolució, s'ha d'entendre la sol·licitud per desestimada (silenci administratiu negatiu), sens perjudici de la possibilitat que l'OAGRTL resolgui expressament la petició amb posterioritat.

 

Recursos:

Contra la resolució de la sol·licitud es pot presentar recurs de reposició (art 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de març).

 

Normativa:

Art. 74.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Ordenança fiscal municipal que regula l'Impost sobre Béns Immobles.

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic locals i d'altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l'OAGRTL de la Diputació de Lleida.

 

Formulari/s:

Adjunt trobareu els models de formularis per fer aquest tràmit presencialment o per correu.   

Seu Electrònica