Tràmits

Imprimir còpia autèntica
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: exempció per discapacitat
31/05/2012 15:32 - Registre de publicació

 

DESCRIPCIÓ:


Es pot sol·licitar la concessió d'exempció de pagament a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) en cas:

- d'un vehicle matriculat a nom d'una persona amb discapacitat, sempre que aquest vehicle sigui per al seu ús exclusiu. 

- d'un vehicle per a una persona amb mobilitat reduïda la tara del qual no sigui superior a 350 kg i que, per construcció, no pugui assolir en pla una velocitat superior a45 km/h, projectat i construït especialment (i no merament adaptats) per a l'ús d'una persona amb alguna disfunció o discapacitat física (lletra A de l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per RD 2822/1998, de 23 desembre)

Consulteu si el vostre municipi té delegada la gestió tributària de l'IVTM a l'OAGRTL fent clic aquí.

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Per correu postal:  
Enviant la sol·licitud de concessió de benefici fiscal a l'IVTM, juntament amb tota la documentació, a qualsevol de les oficines de l’OAGRTL.

Presencialment:  
Per compareixença a les dependències d'atenció al contribuent de qualsevol de les oficines de l’OAGRTL, aportant tota la documentació necessària.

Per internet:  
A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL. Accedir al tràmit.

Requisits: cal identificar-se amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

 

CARACTERÍSTIQUES:


Qui ho pot sol·licitar:

L’interessat, sempre que es compleixin els següents requisits: 

- El vehicle ha d’estar matriculat a nom de la persona amb discapacitat (amb aquesta condició legal amb grau igual o superior al 33%). La discapacitat ha d'estar declarada per l'administració competent. 

- El vehicle s’ha de destinar a l’ús exclusiu de la persona amb discapacitat.

- Només es pot gaudir d’exempció per un sol vehicle.

- Aquesta exempció s’aplica tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats exclusivament al seu transport.

En el cas de vehicles construïts per a persones amb mobilitat reduïda:

- El vehicle ha d'estar projectat i construït especialment per a l'ús per una persona amb alguna disfunció o discapacitat física (lletra A de l’annex II del Reglament general de vehicles).

- El vehicle ha d’estar matriculat a nom de la persona amb discapacitat (amb aquesta condició legal amb grau igual o superior al 33%). La discapacitat ha d'estar declarada per l'administració competent.

- Només es pot gaudir d’exempció per un sol vehicle. 

Aquestes exempcions són de caràcter pregat, per tant, l’interessat les ha de sol•licitar a l’OAGRTL. S'han de complir tots els requisits a dalt indicats a la data de meritació de l'impost (l'1 de gener o la data d'adquisició del vehicle).

 

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment. Ara bé, les sol·licituds presentades amb posterioritat a la data de meritació tindran efectes per l'any següent al de la seva presentació, excepte que la presentació es faci mentre el rebut o liquidació no sigui ferma en via administrativa que, en aquest cas, es concedirà el benefici fiscal si a la data de meritació ja concorrien tots els requisits. 

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

1. Fotocòpia del DNI de l’interessat

2. Fotocòpia del permís de circulació del vehicle

3. Manifestació de no gaudir de l’exempció per cap altre vehicle i que el vehicle es destina a l’ús exclusiu de la persona amb discapacitat.

4. Fotocòpia de la documentació que acrediti que l’interessat té la condició legal de persona amb discapacitat en grau igual o superior al 33% (i la seva data d’efectes, és a dir, des de quina data té reconegut aquest grau) emès per l’òrgan competent (en el cas de Catalunya, el Departament corresponent de la Generalitat). Si autoritzeu expressament a l'OAGRTL a accedir directament a aquesta informació de la Generalitat, no caldrà que adjunteu cap document en paper. 

En el cas de vehicles construïts per a persones amb mobilitat reduïda, cal aportar també la fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.

 

Termini de resolució:

El termini per resoldre és de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Un cop transcorregut aquest termini sense haver rebut la resolució, s'ha d'entendre la sol·licitud per desestimada (silenci administratiu negatiu), sens perjudici de la possibilitat que l'OAGRTL resolgui expressament la petició amb posterioritat.

 

Recursos:

Contra la resolució de la sol·licitud es pot presentar recurs de reposició (art 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de març).

  

Normativa:

 Art. 93.1.e del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 Ordenança fiscal municipal que regula l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

 Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic locals i d'altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l'OAGRTL de la Diputació de Lleida.

 

Formulari/s:

Adjunt trobareu els models de formularis per fer aquest tràmit presencialment o per correu.   

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers