Trámites

Imprimir copia auténtica
Impost sobre Béns Immobles: beneficis fiscals
23/08/2023 18:32 - Registro de publicación

 

DESCRIPCIÓ:


Es pot sol·licitar la concessió d'aquells beneficis fiscals a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Urbana previstos a la normativa legal i a les ordenances fiscals municipals. 

Consulteu si el vostre municipi té delegada la gestió tributària de l'IBI a l'OAGRTL fent clic aquí

En cas que estigui delegada la gestió de l'IBI a l'OAGRTL, podeu consultar quins beneficis fiscals potestatius (a més a més dels legals aplicables a tots els municipis) té aprovat el vostre Ajuntament en l'apartat "Beneficis fiscals i recàrrecs potestatius". 

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Per correu postal: 

Enviant la sol•licitud de concessió de benefici fiscal a l’IBI, juntament amb tota la documentació, a qualsevol de les oficines de l’OAGRTL 

Presencialment:  

Per compareixença a les dependències d’atenció al contribuent de qualsevol de les oficines de l’OAGRTL, aportant tota la documentació necessària.

Consulteu la xarxa d'oficines

Per internet:

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL. Accedir al tràmit.

Requisits: cal identificar-se amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

 

CARACTERÍSTIQUES:


 

Qui ho pot sol·licitar:

L’interessat, sempre que es compleixin els requisits establerts a la normativa per a poder gaudir del benefici fiscal. 

 

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment. Ara bé, les sol·licituds presentades amb posterioritat a l'1 de gener tindran efectes per l'any següent al de la seva presentació, excepte que la presentació es faci mentre el rebut o liquidació no sigui ferma en via administrativa que, en aquest cas, es concedirà la bonificació si a l'1 de gener ja concorrien tots els requisits.     

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

La documentació necessària per a demostrar que es compleixin els requisits per a poder gaudir de benefici fiscal.

 

Termini de resolució:

El termini per resoldre és de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Un cop transcorregut aquest termini sense haver rebut la resolució, s'ha d'entendre la sol·licitud per desestimada (silenci administratiu negatiu), sens perjudici de la possibilitat que l'OAGRTL resolgui expressament la petició amb posterioritat.

 

Recursos:

Contra la resolució de la sol·licitud es pot presentar recurs de reposició (art 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de març).

 

Normativa:

Art. 62, 73 i 74 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Art. 15  de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge.

Art. 14 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts.

Ordenança fiscal municipal que regula l'Impost sobre Béns Immobles.

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic locals i d'altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l'OAGRTL de la Diputació de Lleida.

 

Formulari/s:

Adjunt trobareu els models de formularis per fer aquest tràmit presencialment o per correu.  

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros