Tràmits

Imprimir còpia autèntica
Recurs de reposició
30/05/2012 15:16 - Registre de publicació

 

DESCRIPCIÓ:


Podeu interposar un recurs de reposició contra:

- una liquidació d'ingrés directe o un rebut

- una sanció tributària

- alguns actes del procediment de recaptació, com ara la providència de constrenyiment, la notificació de derivació de responsabilitat, etc.

- la resolució d'una sol·licitud prèvia

- i tots aquells altres actes que així estigui previst legalment. 

El recurs de reposició s'ha de presentar mitjançant un escrit d'interposició on s'ha de fer constar:

- la identitat del recurrent i si actua en qualitat d'interessat o bé representant de l'interessat

- domicili a efectes de notificacions

- identificació de l'acte que s'impugna, la data en què es va dictar, número d'expedient i altres dades que es considerin convenients 

- les al·legacions que es presenten, juntament amb la documentació que es cregui convenient per servir de base a allò que es pretén.

- òrgan a qui es presenta el recurs i identificació de l'acte que es recorre

- lloc i data des d'on s'interposa el recurs

Com a norma general, la interposició d'un recurs de reposició no suspèn l'executivitat de l'acte impugnat, a menys que es presentin garanties (aval, etc). Si es presenta un recurs de reposició contra una sanció tributària, sí que es suspèn automàticament l'acte impugnat.

  

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Per correu postal: 
Enviant l'escrit d'interposició de recurs, juntament amb la documentació corresponent, a qualsevol oficina de l’OAGRTL o directament a OAGRTL - Rambla Ferran 18 - 25007 Lleida.

Presencialment:
Presentant l'escrit a les dependències d’atenció al contribuent de qualsevol oficina de l’OAGRTL, aportant tota la documentació necessària.
Consulteu la xarxa d'oficines.

Per internet:

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL. Accedir al tràmit.

Requisits: cal identificar-se amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

  

CARACTERÍSTIQUES:


Qui ho pot presentar:

- El subjecte passiu (titular del deute) o, en el seu cas, el responsable.

- Qualsevol persona que vegi els seus interessos legítims i directes afectats per l'acte administratiu.

- Els representants degudament acreditats.

  

Quan es pot presentar:

 El termini és d'un mes des de:

- l'endemà de la notificació expressa de l'acte del qual es sol·licita la revisió.

- l'endemà de la finalització del període d'exposició pública dels padrons o matrícules de contribuents o obligats al pagament.

 

Documentació que s'ha d'adjuntar al recurs:

- tota aquella documentació que es consideri necessària i convenient per a fonamentar allò que s'al·lega.

- en cas d'actuar en nom d'una altra persona, documentació que acrediti la representació

- en cas de se sol·liciti la suspensió de l'acte, cal aportar garanties (si és necessari).

  

Termini de resolució:

El termini per resoldre el recurs de reposició és, com a norma general, d'un mes des de la data de presentació del recurs.

Un cop transcorregut aquest termini sense haber rebut la resolució, s'ha d'entendre el recurs per desestimat (silenci administratiu negatiu), sens perjudici de la possibilitat que l'OAGRTL resolgui expressament el recurs amb posterioritat.

 

Recursos:

Contra la resolució del recurs de reposició es pot presentar directament recurs contenciós-administratiu, sens perjudici d'aquells casos en què la Llei preveu la interposició de reclamacions econòmic-administratives contra els actes dictats en via de gestió de tributs locals.

 

Normativa:

Art. 14 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Locals i d’altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l’OAGRTL de la Diputació de Lleida.

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers