Tràmits

Imprimir còpia autèntica
Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
30/05/2012 15:45 - Registre de publicació

 

DESCRIPCIÓ:


Podeu sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts:

- en cas de duplicitat o excés de pagament (per exemple, si heu pagat un mateix rebut dues vegades)

- si teniu una resolució / sentència que us reconeix el dret a demanar la devolució d'ingressos

- si heu pagat un deute tributari un cop ha transcorregut el termini de prescripció

- al mateix moment de presentar un recurs contra una liquidació tributària ja pagada i que cregueu que, segons la normativa tributària, no és correcta (per exemple, perquè heu pagat el rebut de l'IBI quan ja us havíeu venut la casa l'any anterior). En aquests casos, un cop l'OAGRTL hagi resolt el recurs, si s'estima la vostra petició, es reconeixerà la devolució d'ingressos indeguts.

- tots aquells altres casos en què així ho prevegui la legislació tributària. 

La devolució de l’ingrés indegut sempre s’efectuarà per transferència bancària al compte que hagueu indicat.

En tot cas, sempre que es tracti d’un ingrés indegut, la devolució a favor de l’interessat comportarà l’abonament de l’interès de demora corresponent per part de l’Administració.

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Per correu postal: 
Enviant la sol•licitud de devolució d'ingressos indeguts degudament emplenada, juntament amb la documentació corresponent, a qualsevol punt d’atenció al contribuent de l’OAGRTL.

Presencialment: 
Per compareixença a les dependències d’atenció al contribuent de qualsevol oficina de l’OAGRTL, aportant tota la documentació necessària. 

Consulteu la xarxa d'oficines

Per internet:

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL.  Accedir al tràmit.   

Requisits: cal identificar-se amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

 

CARACTERÍSTIQUES:


 

Qui ho pot sol·licitar:

L'interessat o persona autoritzada. 

 

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment, sempre que no hagin transcorregut 4 anys des de la data en què es va efectuar l’ingrés indegut o des de la data en què es reconeix el dret a sol•licitar la devolució d’ingressos. 

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

En cas de duplicitat o excés de pagament:

- Fotocòpia del DNI del beneficiari de la devolució.

- Rebut original pagat per duplicat del qual se sol·licita la devolució d’ingressos, juntament amb una fotocòpia de l’altre rebut també pagat.

- Imprès per a la devolució degudament emplenat on s’indiqui el número de compte on es vol rebre la devolució d’ingressos.

- En cas que el beneficiari de la devolució sigui una persona diferent al titular del rebut, cal aportar una autorització administrativa degudament emplenada i signada. En cas de defunció del titular del dret a la devolució, cal aportar una fotocòpia de l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència.

En cas de resolució/sentència que reconegui el dret a la devolució d’ingressos:

- Fotocòpia de la resolució/sentència.

- Fotocòpia del DNI del beneficiari de la devolució.

- Rebut original pagat del qual se sol·licita la devolució d’ingressos.

- Imprès per a la devolució degudament emplenat on s’indiqui el número de compte on es vol rebre la devolució d’ingressos.

- En cas que el beneficiari de la devolució sigui una persona diferent al titular del rebut, cal aportar una autorització administrativa degudament emplenada i signada. En cas de defunció del titular del dret a la devolució, cal aportar una fotocòpia de l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència.

En cas presentar un recurs per tal que es reconegui el dret a la devolució d’ingressos:

- Fotocòpia de la documentació que estimeu oportuna per tal de fonamentar el dret a sol·licitar la devolució d’ingressos.

- Fotocòpia del DNI del beneficiari de la devolució.

- Rebut original pagat del qual se sol·licita la devolució d’ingressos.

- Imprès per a la devolució degudament emplenat on s’indiqui el número de compte on es vol rebre la devolució d’ingressos.

- En cas que el beneficiari de la devolució sigui una persona diferent al titular del rebut, cal aportar una autorització administrativa degudament emplenada i signada. En cas de defunció del titular del dret a la devolució, cal aportar una fotocòpia de l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència.

No cal presentar una autorització administrativa en cas que demaneu la devolució d’ingressos perquè se us ha carregat al compte un rebut d’una altra persona per un error de l’Administració.

 

Termini de resolució:

El termini per resoldre la sol·licitud d'ingressos indeguts és de 6 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. 

Un cop transcorregut aquest termini sense haber rebut la resolució, s'ha d'entendre la sol·licitud per desestimada (silenci administratiu negatiu), sens perjudici de la possibilitat que l'OAGRTL resolgui expressament la sol·licitud amb posterioritat.

 

Recursos:

Contra la resolució de la sol·licitud d'ingressos indeguts es pot presentar recurs de reposició (art 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de març).

 

Normativa:

Art. 32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Art. 14 i següents del RD 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa.

RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós dela Llei Reguladorade les Hisendes Locals.

Art. 33 i següents de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Locals i d’altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l’OAGRTL de la Diputació de Lleida. 

 

Formulari/s:

Adjunt trobareu els models de formularis per fer aquest tràmit presencialment o per correu.   

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers