Tràmits

Imprimir còpia autèntica
Impost sobre Activitats Econòmiques: sol·licitud de benefici fiscal (exempcions i bonificacions)
09/12/2014 14:02 - Registre de publicació

 

DESCRIPCIÓ:


Podeu demanar a l'OAGRTL la concessió de les bonificacions i exempcions regulades a la normativa tributària i a les ordenances fiscals municipals. Més informació aquí.

Les exempcions són d'aplicació en tots els municipis. Algunes exempcions són d'aplicació automàtica i d'altres són de caràcter pregat, és a dir, s'han de sol·licitar expressament. 

Pel que fa a les bonificacions, n'hi ha que s'apliquen a tots els municipis i n'hi ha d'altres que són potestatives (és a dir, l'ordenança fiscal del IAE del municipis determina si és d'aplicació o no, i les seves característiques). Les bonificacions potestatives són de caràcter pregat (s'han de demanar expressament). 


Requisits:

- que es tributi a l'IAE per quota municipal

- que l'activitat econòmica es desenvolupi en un municipi que hagi delegat la gestió tributària de l'IAE a l'OAGRTL.

Consulteu si el vostre municipi té delegada la gestió tributària de l'IAE a l'OAGRTL fent clic aquí. 

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Per correu postal: 

Enviant la sol•licitud de concessió de benefici fiscal a l’IAE, juntament amb tota la documentació, a qualsevol de les oficines de l’OAGRTL 

Presencialment:  

Per compareixença a les dependències d’atenció al contribuent de qualsevol de les oficines de l’OAGRTL, aportant tota la documentació necessària.

Consulteu la xarxa d'oficines.

Per internet:

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL. Accedir al tràmit.

Requisits: cal identificar-se amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

 

CARACTERÍSTIQUES:


Qui ho pot sol·licitar:

L’interessat o un representant.

 

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment. Ara bé, les sol·licituds de beneficis fiscals pregats presentades amb posterioritat a l'1 de gener tindran efectes per l'any següent al de la seva presentació, excepte que la presentació es faci mentre el rebut o liquidació no sigui ferma en via administrativa que, en aquest cas, es concedirà la bonificació si a l'1 de gener (o datad e emritació) ja concorrien tots els requisits.     

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

Documentació acreditativa que es compleixen els requisits per demanar l'exempció o bonificació. 

 

Termini de resolució:

El termini per resoldre és de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Un cop transcorregut aquest termini sense haver rebut la resolució, s'ha d'entendre la sol·licitud per desestimada (silenci administratiu negatiu), sens perjudici de la possibilitat que l'OAGRTL resolgui expressament la petició amb posterioritat.

 

Recursos:

Contra la resolució de la sol·licitud es pot presentar recurs de reposició (art 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de març).

 

Normativa:

Art. 82 i 88 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Art. 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge.

Art. 33.4 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

Ordenança fiscal municipal que regula l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic locals i d'altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l'OAGRTL de la Diputació de Lleida.

 

Formulari/s:

Adjunt trobareu els models de formularis per fer aquest tràmit presencialment o per correu.  

Seu Electrònica