Trámites

Imprimir copia auténtica
Pagament de tributs i altres ingressos
05/06/2012 13:28 - Registro de publicación

 

DESCRIPCIÓ:


Per poder pagar un deute és necessari disposar del corresponent document de pagament prèviament emès per l'OAGRTL. Aquí trobareu informació sobre els diferents tipus de documents de pagament i sobre com podeu demanar-los per així poder pagar els deutes.

Un cop disposeu d'aquest document, podeu efectuar el pagament a través de les entitats bancàries que s'indiquin al mateix document o a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (mitjançant targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat bancària o mitjançant càrrec a un compte de La Caixa, si en sou clients).

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Presencialment: 

Per compareixença a qualsevol de les dependències d’atenció al contribuent de l’OAGRTL, on us emetran el document de pagament. Consulteu la xarxa d'oficines. Un cop disposeu d'aquest document, podeu efectuar el pagament a través de les entitats bancàries que s'indiquin al mateix document o a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (mitjançant targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat bancària o mitjançant càrrec a un compte de La Caixa, si en sou clients).

Per internet:

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL:

- obtenir el document de pagament. Accedir al tràmit (sense certificat digital).

- obtenir el document de pagament. Accedir al tràmit (amb certificat digital).

- fer el pagament de tributs (en voluntària o en executiva) i sancions de trànsit en executiva (un cop es disposa del document de pagament): Accedir al tràmit.

- fer el pagament de sancions de trànsit en voluntària, amb reducció o sense (un cop es disposa del document de pagament): Accedir al tràmit.

 

CARACTERÍSTIQUES:


Qui ho pot sol·licitar:

L'interessat a fer el pagament. 

 

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment.  

 

Tipus de documents de pagament:

Documents cobratoris en període voluntari de pagament:

  • REBUTS (deutes de venciment periòdic):

L’OAGRTL envia al contribuent, en període voluntari de pagament del rebut, el corresponent document cobratori (tríptic) per correu a l’adreça que consta a la base de dades. La no-recepció d’aquest tríptic o la recepció fora del termini en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del termini fixat. No pagar el rebut en termini genera el corresponent recàrrec i, en el seu cas, interessos de demora.

Els rebuts es poden pagar en període voluntari mitjançant el tríptic:

- en qualsevol oficina d’una entitat bancària col·laboradora de l’OAGRTL.

- mitjançant targeta de crèdit o dèbit en qualsevol caixer de CaixaBank.

- mitjançant el servei línia oberta de La Caixa (només per als usuaris d’aquest servei).

- mitjançant el servei de banca electrònica del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (només per als usuaris d’aquest servei).

- per internet a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL.

Els rebuts es poden domiciliar. Vegeu el tràmit corresponent.

  • LIQUIDACIONS D'INGRÉS DIRECTE (deutes de venciment no periòdic o bé liquidacions fora del padró):

L’OAGRTL notifica per correu certificat les liquidacions d’ingrés directe i adjunta un document cobratori en què s’indica el termini i el lloc on es pot efectuar el pagament. Les liquidacions només es poden pagar a través de La Caixa o per internet a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL.

Les liquidacions d’ingrés directe no es poden domiciliar.

 

Document cobratori en període executiu de pagament:

Un cop finalitzat el termini de pagament en voluntària (tant de rebuts com de liquidacions d’ingrés directe), s’inicia el període executiu, que comporta l’exigència del recàrrec i, en el seu cas, d’interessos de demora i costes.

L’OAGRTL notifica per correu certificat la providència de constrenyiment i adjunta un document cobratori (abonaré) en què s’indica el termini i el lloc on es pot efectuar el pagament (només a través de La Caixa o per internet a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL). Un cop transcorregut aquest termini sense haver-se efectuat el pagament, comença el procediment executiu (embargaments).

 

 

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros