Trámites

Imprimir copia auténtica
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: aplicació del prorrateig per trimestres
12/03/2012 17:50 - Registro de publicación

 

DESCRIPCIÓ:


En cas de baixa definitiva o bé baixa temporal per sostracció o robatori de vehicle (degudament tramitada a la Prefectura Provincial de Trànsit), podeu demanar el prorrateig de la quota del rebut de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) en funció dels trimestres naturals en què el vehicle ha estat d’alta. 

Requisits:

1. El vehicle s'ha d'haver donat de baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit

2. La baixa del vehicle ha de ser del dia 30 de setembre, com a molt tard, per tal que sigui d'aplicació el prorrateig del rebut.

Consulteu com donar de baixa un vehicle.

Consulteu si el vostre municipi té delegada la gestió tributària dels padrons de l'IVTM a l'OAGRTL fent clic aquí.

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Per correu postal:
Enviant la sol•licitud d’aplicació del prorrateig per trimestres degudament emplenada, juntament amb tota la documentació, a qualsevol de les oficines de l’OAGRTL. 

Presencialment:
Per compareixença a les dependències d’atenció al contribuent de qualsevol de les oficines de l’OAGRTL, aportant tota la documentació necessària.
Consulteu la xarxa d'oficines.

Per internet:

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL. Accedir al tràmit.   

Requisits: cal identificar-se amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

 

CARACTERÍSTIQUES:


Qui ho pot sol·licitar:

L'interessat.

 

Quan es pot sol·licitar:

La devolució d’ingressos es pot demanar en qualsevol moment, sempre que no hagin transcorregut 4 anys des de la data en què es va efectuar l’ingrés del rebut.

Si la sol·licitud d'aplicació del prorrateig es presenta a l'OAGRTL quan el rebut es troba en període voluntari de pagament, podeu demanar no haver de pagar aquest rebut i que l'OAGRTL us enviï una liquidació d'ingrés directe amb la quota ja reduïda un cop efectuat el prorrateig per trimestres.

 

Documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud:

1. Fotocòpia de la documentació que acrediti que s’ha tramitat la baixa definitiva o temporal per sostracció del vehicle (fotocòpia del certificat de destrucció del vehicle o de la sol·licitud de baixa tramitada a la Prefectura Provincial de Trànsit).

Si s’ha pagat el rebut i es demana la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres sencers posteriors a la data de la baixa, cal aportar:

2. Fotocòpia del DNI de la persona beneficiària de la devolució.
3. Rebut original pagat del qual es sol•licita la devolució d’ingressos.
4. Imprès per a la devolució degudament emplenat i segellat per l’entitat bancària en què s’indiqui el número de compte on es vol rebre la devolució d’ingressos.
5. En cas que el beneficiari de la devolució sigui una persona diferent al titular del rebut, cal aportar una autorització administrativa degudament emplenada i signada o qualsevol altra documentació que acrediti un interès legítim. En cas de defunció del titular del rebut, cal aportar una fotocòpia de l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència.

 

Termini de resolució:

Si l'OAGRTL estima la vostra petició, rebreu directament l'import de la devolució per transferència bancària al compte que heu indicat.

Si l'OAGRTL desestima la vostra petició, rebreu una resolució a l'adreça que hagueu indicat.

El termini per resoldre és de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Un cop transcorregut aquest termini sense haver rebut la resolució, s'ha d'entendre la sol·licitud per desestimada (silenci administratiu negatiu), sens perjudici de la possibilitat que l'OAGRTL resolgui expressament la petició amb posterioritat.

 

Recursos:

Contra la resolució de la sol·licitud es pot presentar recurs de reposició (art 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de març). 

 

Normativa:

Article 96.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 31 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Locals i d’altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l’OAGRTL de la Diputació de Lleida.

 

Formulari/s:

Adjunt trobareu els models de formularis per fer aquest tràmit presencialment o bé per correu. 

 

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros