Informació administrativa

Imprimir còpia autèntica

Disposicions normatives

Reglaments

46 publicacions
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de modificació de l'adreça a efectes de notificacions
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de pagament amb targeta de crèdit/dèbit o amb càrrec a un compte
Decret d'aprovació del tramit electrònic de còpia del document per fer el pagament
Difusió de la informació i posada en funcionament del tauler d'edictes electrònic de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
Creació de la política de signatura electrònica de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
Creació de la seu i el registre electrònic de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
Seu Electrònica