Informació administrativa

Imprimir còpia autèntica

Disposicions normatives

Reglaments

46 publicacions
Decret d'aprovació del tràmit electrònic d’informació de no tenir deutes pendents de pagament a l'OAGRTL
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud de pròrroga de pagament
19/08/2013 13:09 - Registre de publicació

Publicat al BOP de Lleida número 148/0 de 16/08/2013 - Número de registre 7775

Decret d'aprovació del tràmit electrònic d’informació sobre si es figura els padrons que gestiona l'OAGRTL
Decret d'aprovació del tràmit electrònic d’aportació de documentació prèviament requerida per l'OAGRTL
Decret d'aprovació del tràmit electrònic d'edició del Parcel·lari de l'IBI Rústica
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de presentació d'una sol·licitud genèrica
Decret d'aprovació del tràmit electrònic d'informació sobre els deutes (de I'IBI) d'un bé immoble urbà
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de domiciliació bancària de rebuts
Decret d'aprovació del tràmit electrònic d'emissió d'un justificant de pagament
Decret d'aprovació del tràmit electrònic d'informació sobre els deutes pendents de pagament
Seu Electrònica