Informació administrativa

Imprimir còpia autèntica

Disposicions normatives

Reglaments

46 publicacions
Decret d’aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud d'emissió d'un certificat tributari
10/11/2014 15:49 - Registre de publicació

Publicat al BOP de Lleida número 215/0 de 10/11/2014 - Número de registre 9701

Decret d’aprovació del tràmit electrònic de pagament de sancions de trànsit amb targeta de crèdit/dèbit o amb càrrec a un compte
30/05/2014 14:11 - Registre de publicació

Publicat al BOP de Lleida número 103/0 de 30/05/2014 - Número de registre 4945

Decret d’aprovació del tràmit electrònic de presentació d’un recurs de reposició
30/05/2014 14:07 - Registre de publicació

Publicat al BOP de Lleida número 103/0 de 30/05/2014 - Número de registre 4942

Decret d’aprovació del tràmit electrònic d’informació sobre els deutes (de l’IBI) d’un bé immoble rústic
Decret d'aprovació del tràmit electrònic d'identificació del conductor infractor en les sancions de trànsit
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud de concessió de benefici fiscal a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud d'esmena d'errors
13/02/2014 10:01 - Registre de publicació

Publicat al BOP de Lleida número 29/0 de 12/02/2014 - Número de registre 1253

Decret d'aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
15/10/2013 09:30 - Registre de publicació

Publicat al BOP de Lleida número 189/0 de 15/10/2013 - Número de registre 9329

Decret d'aprovació del tràmit electrònic de presentació de la declaració de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
Decret d'aprovació del tràmit electrònic de sol·licitud de concessió d'exempció per minusvalidesa a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Seu Electrònica