Información administrativa

Imprimir copia auténtica

Disposiciones normativas

Ordenanzas fiscales

3 publicaciones
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic locals i d'altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l'OAGRTL de la Diputació de Lleida
22/07/2013 15:57 - Registro de publicación

- Publicada al BOP de Lleida núm. 016 de 31/01/2013. - Inclou modificació publicada al BOP de Lleida núm. 130 de 22/07/2013 - Inclou modificació publicada al BOP de Lleida núm. 12/0 de 20/01/2014 - Inclou modificació publicada al BOP de Lleida núm. 15/0 de 23/01/2015 - Inclou modificació publicada al BOP de Lleida núm. 57/0 de 24/03/2015 - Inclou modificació publicada al BOP de Lleida núm. 65 de 06/04/2016 - Inclou modificació publicada al BOP de Lleida núm. 54 de 16/03/2018 - Inclou modificació publicada al BOP de Lleida núm. 130 de 08/07/2019

Ordenança Fiscal núm. 4 Taxa pel servei de recaptació
Ordenança sobre el recàrrec provincial sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques
Sede Electrónica