Informació de la Seu

Imprimir còpia autèntica

Normativa de la Seu electrònica

  • Normativa general

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya.

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al sector públic.

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica.

Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Interoperabilitat en l’àmbit de l’administració electrònica.

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  • Normativa pròpia de la Diputació i de l'OAGRTL

Ordenança per a l'impuls i la implementació de l’administració electrònica i la regulació de l’ús de mitjans electrònics a la Diputació de Lleida i els seus organismes dependents.

Decret de creació de la seu i el registre electrònic de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

Decret de difusió d’informació i de posada en funcionament del tauler d’edictes electrònic de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

Decret de creació de la política de signatura electrònica de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

Reglament regulador de la facturació electrònica a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

 

Seu Electrònica